Engels

Afrikaans

Nederlands

Menu

Origin

About Us

Menu

Afkoms

Oor ons

Menu

Afkomst

Over ons

The History & Origin of the WETHMAR surname

The WETHMAR surname is of German origin and arose as a toponymic name, one based upon a connection between the initial bearer and a place of habitation, such as a town or a village. In our family's instance the surname has been traced to the the town of Wittmar which lies near Wolfenbüttel in the German state of lower Saxony. The etymology of the the toponym Wittmar was derived from the the ancient word "wit" which means "moor" or "swamp".

Wolfenbüttel which is south of Braunscheig on the river Oker, was first mentioned in documents dating from the year 1118 and received its municipal charter in 1540. The city is home to a sixteen century town hall and a castle that was built in the seventeenth century.

The original bearer of the surname WETHMAR would be one who dwelled in, or hailed from the town of Wittmar. German archives include a reference from the year 1327 to one "Echardus de Wetemere", who was then a farmer in Hannover.

Reasearch further indicates that bearers of the surname Wethmar moved from Germany to Holland, perhaps initially as merchants or as migrants in search of greater economic opportunity in a more tolerant open society. In fact, even as late as the nineteenth century, it is misleading to speak of sharp distinctions between Holland and Northern Germany. According to scholars, the Dutch language was spoken as far east as Riga (in what is now Latvia) well into the eighteenth century.

Many German migrants in Holland would alter their surnames to make them appear more Dutch and the same process occured among Germans who emigrated to South-Africa. Dutch emigration records contain an entry for Barend Wethmar, a young "onderwijzer" who set out from Amsterdam for an unspecified destination in 1861.

Die Geskiedenis & Oorsprong van die Wethmar Van

                

Die Wethmar van is van Duitse oorsprong en ontstaan as toponymisch naam, die een wat gebaseer is op 'n verband tussen die aanvanklike draer en 'n plek om in te woon, soos 'n dorp of 'n dorp. In geval ons familie se die van is teruggevoer word na die die dorp Wittmar wat lê naby Wolfenbüttel in die Duitse deelstaat Nedersakse. Die etimologie van die die toponiem Wittmar is afgelei van die antieke woord "wit" wat beteken "vasmeer" of "moeras".

                

Wolfenbüttel wat suid van Braunscheig op die rivier Oker, was die eerste keer genoem in die dokumente wat dateer uit die jaar 1118 en ontvang sy munisipale handves in 1540. Die stad is die tuiste van 'n sestien eeu stadsaal en 'n kasteel wat gebou is in die sewentiende eeu.

                

Die oorspronklike draer van die van Wethmar sou wees een wat in woon, of afkomstig van die dorp Wittmar. Duitse argiewe sluit in 'n verwysing van die jaar 1327 een "Echardus de Wetemere", wat toe 'n boer in Hannover was.

                

navorsing skole dui verder dat draers van die van Wethmar verskuif van Duitsland na Nederland, miskien aanvanklik as handelaars of as migrante op soek groter ekonomiese geleenthede in 'n meer verdraagsaam oop samelewing. Trouens, selfs so laat as die negentiende eeu, is dit misleidend om te praat van 'n skerp onderskeid tussen Holland en Noord-Duitsland. Volgens wetenskaplikes, is die Nederlandse taal so ver oos gepraat as Riga (in wat nou Letland) diep in die agtiende eeu.

                

Baie Duitse immigrante in Nederland sou hul vanne verander om hulle te laat verskyn meer Nederlandse en dieselfde proses plaasgevind onder Duitsers wat na Suid-Afrika geëmigreer het. Nederlandse emigrasie rekords bevat 'n inskrywing vir Barend Wethmar, 'n jong "onderwijzer" wat in 1861 gestig uit Amsterdam vir 'n onbepaalde bestemming.

De geschiedenis en oorsprong van de WETHMAR achternaam

De WETHMAR achternaam is van Duitse afkomst en stond als een toponymisch naam, één op basis van een verbinding tussen de eerste drager en een plaats van bewoning, zoals een stad of een dorp. In geval van onze familie de achternaam is herleid tot de de stad Wittmar die ligt in de buurt van Wolfenbüttel in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De etymologie van de toponiem Wittmar werd afgeleid van het oude woord "wit", wat betekent "aanmeren" of "moeras".

Wolfenbüttel, die ten zuiden van Braunschweig op de rivier Oker, werd voor het eerst vermeld in documenten daterend uit het jaar 1118 en kreeg haar stadsrechten in 1540. De stad is de thuisbasis van een zestiende-eeuwse stadhuis en een kasteel dat werd gebouwd in de zeventiende eeuw.

De oorspronkelijke drager van de achternaam WETHMAR zou zijn Degene die in woonde, of afkomstig uit de stad Wittmar. Duitse archieven omvatten een verwijzing van het jaar 1327 een "Echardus de Westmere ', die vervolgens een boer in Hannover was.

Reasearch geeft verder aan dat de dragers van de achternaam Wethmar verplaatst van Duitsland naar Nederland, misschien aanvankelijk als kooplieden of als migranten op zoek naar een grotere economische kansen op een meer tolerante open samenleving. In feite, zelfs zo laat in de negentiende eeuw, het is misleidend om te spreken van scherpe onderscheid tussen Nederland en Noord-Duitsland. Volgens wetenschappers is de Nederlandse taal als Verre Oosten gesproken als Riga (in wat nu Letland) tot ver in de achttiende eeuw.

Veel Duitse migranten in Nederland zouden hun namen te veranderen om ze te laten lijken meer Nederlandse en hetzelfde proces plaatsgevonden onder Duitsers die naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Nederlandse emigratie verslagen bevatten een vermelding voor Barend Wethmar, een jonge "onderwijzer", die in 1861 ingesteld van Amsterdam voor onbepaalde bestemming.